Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PROMOS CZ spol. s r.o.

I. Platnost

1) Přijetím návrhu na uzavření smlouvy, který obsahuje odkaz na tyto všeobecné dodací podmínky PROMOS CZ spol. s r.o. (dále jen "obchodní podmínky"), jsou tyto obchodní podmínky kupujícím akceptovány a jejich ustanovení tvoří část obsahu smlouvy.
2) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou pro účastníky smlouvy závazná v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující v kupní smlouvě písemně nedohodnou některé podmínky jinak.

II. Uzavření smlouvy

1) Potvrzení objednávky (dále jen "návrh na uzavření smlouvy") je projev vůle směřující k uzavření smlouvy.
2) Smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu.

III. Dodání zboží

1) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí, že je místem dodání zboží místo, kde má prodávající svou provozovnu.
2) Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena. Není-Ií lhůta pro dodání zboží určena smlouvou, je prodávající povinen na písemné vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání zboží.
3)Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách. Kupující není oprávněn takové dílčí plnění odmítnout.
4) Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je potřebný k uchování a ochraně zboží. Není-li dohodnuto jinak, je zboží baleno pro přepravu nákladním automobilem. Použitý obal a fixační materiál se vracejí, jen když je to výslovně ujednáno.
5) Údaje v nabídkách prodávajícího a v podkladech k nabídkám přiložených jsou pouze orientační, nestanou-li se součástí smlouvy.

IV. Cena

1) Kupní cena byla stanovena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se kupní cena "ze závodu " (EXW Incoterms 90)
2) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu spolu s daní z přidané hodnoty ve výši dle obecně závazného právního předpisu účinného ke dni splatnosti kupní ceny.
3) Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit dohodnutou kupní cenu, pokud dojde po uzavření smlouvy ke změně obecně závazných předpisů o daních, o clech, dovozních přirážkách a jim podobných plněních, jakož i ke změně kursu Kč k měnám, rozhodným pro plnění dodavatele dle uzavřené smlouvy.
4) Nabídkové ceníky a ceny v reklamních materiálech prodávajícího podléhají běžným změnám a nejsou pro prodávajícího závazné, nestanou-li se součástí smlouvy.

V. Splatnost ceny a platební podmínky

1) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na výzvu prodávajícího ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, nejpozději však do 20 dnů od dodání zboží kupujícímu. Výzva k zaplacení kupní ceny může být ve formě faktury - daňového dokladu, nebo zálohové faktury před předáním zboží. V takovém případě po předání zboží doručí prodávající kupujícímu doklad o zdanitelném plnění-fakturu s výzvou k zaplacení případného doplatku kupní ceny.
2) Pří prodlení kupujícího s placením dlužné částky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny.
3) Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nedodané zboží ze všech kupních smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od takové smlouvy.
4) Za den zaplacení se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet prodávajícího uvedený ve výzvě k plnění-faktuře, nebo má-Ii být placeno dle pokynu prodávajícího v hotovostí den složení peněžité částky do pokladny prodávajícího v jeho sídle.

VI. Vady zboží

1) Poruší-li prodávající povinností dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva nebo povinnosti zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě, má zboží vady.
2) Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena musel vědět.
3) Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve,po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o zjevných vadách zboží nejpozději do 15 dnů od převzetí zboží.
4) Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek a dále nevzniká tehdy, jestliže kupující provozuje zboží v rozporu se záručními podmínkami a návodem k obsluze.
5) Nevyplývá-li z obsahu smlouvy něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne doručení zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
6) Nároky z vad zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, pokud nejsou specifikovány v těchto obchodních podmínkách nebo v jiném smluvním dokumentu.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

 1) V případě, že nastanou nezávisle na vůli prodávajícího překážky bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále že v době vzniku závazku tuto překážku předvídal, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své normální činnosti.
2) Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje například válka, revoluce, mobilizace, povstání, nepokoje, stávky, živelná pohroma, překážky v dopravě, výluky, zákaz dovozu či vývozu, požáry, poruchy či nehody v podniku prodávajícího či v podnicích jeho dodavatelů, dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů, energií a podobné události vyšší moci, které naruší plněni smluvních povinnosti prodávajícího.

VIII. Výhrada vlastnictví

1) Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
IX. Nebezpečí škody na zboží
1) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
2) Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.
3) Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

X. Ostatní ujednání

1) Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží, může být zboží prodáno vhodným způsobem. Před tímto prodejem je však prodávající povinen upozornit kupujícího, který je v prodlení, na úmysl zboží prodat.
2) Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, vyplývající  z uzavřeného smluvního vztahu, o více než 3 měsíce, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50%  kupní ceny bez DPH.
3) Pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více než tři týdny po smluveném termínu, vyplývajícího  z uzavřeného smluvního vztahu, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zcizovat zboží dodané prodávajícím mimo ČR, v případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny zboží z původní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
2) Změny nebo dodatky ke smlouvě a tedy k těmto obchodním podmínkám musí být činěny písemnou formou po dohodě všech účastníků smlouvy.
3) Všechny nároky musí být uplatněny doporučeným dopisem, nebo osobním doručením do vlastních rukou.
4) Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jejich řádu jedním rozhodcem ustanoveným podle tohoto řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených.
5) Pokud není ve smlouvě eventuelně v obchodních podmínkách ujednáno jinak, řídí se právní poměry z nich vyplývající českým právním řádem, zejména zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6) Akceptací návrhu na uzavření smlouvy kupující stvrzuje, že se s obsahem návrhu na uzavření smlouvy a s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a souhlasí s nimi.

PROMOS CZ spol. s r.o.